ระบบฐานข้อมูล ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ