ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission)

เลขาธิการ สผ. ร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)
วันที่ 20 เมษาย...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเสี่ยงของพืชเศรษฐกิจหลัก และข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 เ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”
[vc_row][vc_col...
continue reading
เสวนาหัวข้อ “The Blue Carbon and Blue finance: The Sustainable Way for Achieving Net Zero”
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ย้ำ “1.5" เมจิกนัมเบอร์สำคัญที่ไทย
เมื่อวันที่ 23 ...
continue reading
สผ. เข้าร่วมเสวนาในงาน Energy Transition Executive Forum
เมื่อวันที่ 21 ...
continue reading
สผ. ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน
เมื่อวันที่ 16 ...
continue reading