Carbon Neutrality

หารือความร่วมมือระหว่าง สผ. ทช. และ GIZ เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
เมื่อวันที่ 17 ...
continue reading
สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 15 ...
continue reading
สผ. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Minister of Economy, Trade and Industry: METI) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 6 ก...
continue reading
สผ. ร่วมศึกษาดูงานด้านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ณ เมืองโทมาโกไม ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 7 ก...
continue reading
สผ. ร่วมผนึกกำลังประกาศความพร้อม “ขับเคลื่อนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) ต่อ (ร่าง) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร และมาตรการการ ลดก๊าซเรือนกระจกในรายมาตรการ ภายใต้ NDC2
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC-EMC)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเลย แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
นางชญานันท์ ภัก...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ชี้ “การเตรียมการช่วงปี ค.ศ. 2020-2030 สำคัญ” เพื่อรับมือ Climate Change ในอนาคต
วันที่ 1 มิถุนา...
continue reading
เลขาธิการ สผ.นำประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ NACAG
ดร.พิรุณ สัยยะส...
continue reading