CCMB

สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC-EMC)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. หารือความร่วมมือ ไทย - เยอรมัน ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 13 มิถุน...
continue reading
สผ. หารือ ทช. กำหนดแผนการบูรณาการและขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 1 มิถุนา...
continue reading
สผ. จับมือ กก. วางแผนขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 ...
continue reading
ONEP-GIZ Team Building and Planning Workshop
ONEP-GIZ Team B...
continue reading