GHG mitigation

สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเลย แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
นางชญานันท์ ภัก...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ย้ำ “การออกแบบสีเขียว” ทางออกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมพิจารณาความพร้อมดำเนินการตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส
วันที่ 27 เมษาย...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำภาพอนาคต (Scenario building) จัดลำดับความสำคัญเทคโนโลยี (Technology Prioritization) การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading