GIZ

สผ. หารือ ทช. กำหนดแผนการบูรณาการและขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 1 มิถุนา...
continue reading
เลขาธิการ สผ.นำประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ NACAG
ดร.พิรุณ สัยยะส...
continue reading
สผ. จับมือ กก. วางแผนขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ร่วมสัมมนาสาธารณะแนวทางการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานฯ
เมื่อวันที่ 2 พ...
continue reading