inventory

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคพลังงานและขนส่ง/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคของเสีย/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคเกษตร/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
คู่มือ MRV ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน/คู่มือ การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
...
continue reading
งานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]งานแถลงความสำเร็จผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมาย NAMA และเปลี่ยนผ่านสู่เป้าหมาย NDC สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเร...
continue reading
ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธ...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]รับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั่วประเทศต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธร...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดก...
continue reading