Mitigation

สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันจันทร์ท...
continue reading
สผ. จับมือ กก. วางแผนขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
สผ. ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading
สผ. จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
continue reading
เอกสารเผยแพร่ (Booklet) รายงานแห่งชาติฉบับที่ 4
[vc_row][vc_col...
continue reading
รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR)
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_col...
continue reading
เอกสารเผยแพร่รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓
...
continue reading