NAP

สผ. ประชุมคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเสี่ยงของพืชเศรษฐกิจหลัก และข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 เ...
continue reading
สผ.ในฐานะคณะผู้แทนไทยร่วมพิธีเปิดการประชุมองค์กรย่อย
วันที่ 6 พฤศจิก...
continue reading
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP)
[vc_row][vc_col...
continue reading