Net Zero GHG Emissions

สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเลย แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
นางชญานันท์ ภัก...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดกระบี่ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
นายวราวุธ ศิลปอ...
continue reading
สผ. จับมือ กก. วางแผนขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
GGGI เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมพิจารณาความพร้อมดำเนินการตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส
วันที่ 27 เมษาย...
continue reading
สผ.เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม IPCC workshop on scenarios in AR6 and Subsequent Assessments
คณะกรรมการระหว่...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ชี้ “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” โอกาสใหม่ทางธุรกิจของไทย
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
สผ. ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading