Net Zero Greenhouse Gas Emission

เลขาธิการ สผ. บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ร่วมผลักดัน “การจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ”
เมื่อวันที่ 30 ...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายในงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมหารือเครือรัฐออสเตรเลียในประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เลขาธิการ สผ. ร...
continue reading
COP 26 and Implications on Thailand’s Climate Related Sectors
COP 26 and Impl...
continue reading