ฐานข้อมูล

กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

ตามที่กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหน่วยงานประสานงานกลางของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีพันธกรณีในการจัดทำรายงานแห่งชาติ (National Communication: NCs) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report: BURs) เพื่อสื่อสารให้ประเทศภาคีสมาชิกทราบถึงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ โดยในรายงานจะประกอบไปด้วยการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ๕ ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ และภาคของเสีย และการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศตามเป้าหมายที่ได้แสดงเจตจำนงไว้ โดยที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียในการพัฒนาระบบสารสนเทศบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

  • จัดทำรายงานของประเทศ ตามความตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางหรือตามข้อตกลง ภายใต้อนุสัญญาฯ
  • จัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบัญชีผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ รวมทั้งสรุปผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศรายปี
  • พัฒนากรอบเทคนิค การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification: MRV) การลดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
  • ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)
  • ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย