บัญชีก๊าซเรือนกระจก

บัญชีก๊าซเรือนกระจก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตร ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ และภาคของเสีย ในการรายงานข้อมูลกิจกรรม (Activity Data: AD) สำหรับใช้ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยใช้ระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) เพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทั้ง 5 ภาคส่วน ประกอบในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (Fourth National Communication: NC4) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4 (Fourth Biennial Update Report: BUR4) เสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่ง สผ. ได้จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกทั้ง 5 ภาคส่วน โดยใช้แนวทางการคำนวณตามคู่มือ IPCC 2006 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2562 (ค.ศ. 2000 – 2019) โดยผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดย สผ. ได้จัดส่งรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (NC4) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4 (BUR4) ต่อ UNFCCC เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และ28 ธันวาคม 2565 ตามลำดับ

บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2543 – 2562 (ค.ศ. 2000 – 2019)

หน่วย: กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq)

ปี ภาคส่วน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
(รวม LULUCF)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ไม่รวม LULUCF)
ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้
(LULUCF)
ภาคของเสีย
2000 (2543) 165,092.40 21,274.82 49,065.40 -45,443.60 10,466.94 200,455.96 245,899.56
2001 (2544) 172,906.76 22,873.13 50,019.89 -54,436.91 11,281.28 202,644.15 257,081.06
2002 (2545) 182,317.06 24,944.60 48,691.69 -44,126.05 12,813.68 224,640.98 268,767.03
2003 (2546) 191,305.31 24,217.55 52,265.60 -45,887.41 14,281.85 236,182.90 282,070.31
2004 (2547) 208,180.48 26,041.51 51,958.87 -54,146.05 14,844.36 246,879.17 301,025.22
2005 (2548) 212,318.12 27,883.81 51,413.70 -58,340.43 15,167.72 248,442.92 306,783.35
2006 (2549) 213,020.12 28,771.00 53,870.52 -61,390.87 16,188.61 250,459.38 311,850.25
2007 (2550) 219,378.63 30,424.56 57,161.74 -68,396.37 16,569.69 255,138.25 323,534.62
2008 (2551) 221,716.62 28,897.09 59,059.43 -69,184.97 17,652.74 258,140.91 327,325.88
2009 (2552) 221,351.88 28,344.22 61,137.46 -71,197.04 17,455.59 257,092.11 328,289.15
2010 (2553) 233,105.75 29,961.53 60,694.70 -65,827.73 15,778.55 273,712.80 339,540.53
2011 (2554) 229,859.44 31,290.10 61,220.57 -74,636.18 14,900.97 262,634.90 337,271.08
2012 (2555) 242,867.49 33,484.60 64,250.78 -80,695.94 11,866.89 271,773.82 352.469.76
2013 (2556) 241,717.77 33,299.85 59,080.05 -83,110.84 13,978.13 264,964.96 348,075.80
2014 (2557) 239,742.21 34,819.39 57,995.56 -100,508.25 14,237.77 246,268.68 346,776.93
2015 (2558) 241,918.80 35,675.42 52,324.55 -87,337.57 15,998.67 258,579.87 345,917.44
2016 (2559) 254,540.07 37,189.17 52,303.38 -87,054.60 16,771.89 273,749.91 360,804.51
2017 (2560) 255,244.90 38,054.69 57,052.83 -85,380.82 17,666.21 282,637.93 368,018.75
2018 (2561) 257,340.89 40,118.18 58,486.02 -85,968.30 16,703.68 286,680.47 372,648.77
2019 (2562) 260,772.69 38,301.21 56,766.32 -91,988.52 16,876.64 280,728.34 372,716.86
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายภาคส่วน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เท่ากับ 260,772.69 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เท่ากับ 38,301.21 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคเกษตร ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เท่ากับ 56,766.32 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เท่ากับ -91,988.52 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคของเสีย ปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) เท่ากับ 16,876.64 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้