บัญชีก๊าซเรือนกระจก

บัญชีก๊าซเรือนกระจก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตร ภาคการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ และภาคของเสีย ในการรายงานข้อมูลกิจกรรม (Activity Data: AD) สำหรับใช้ในการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยใช้ระบบสารสนเทศการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System: TGEIS) เพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทั้ง 5 ภาคส่วน ประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR) เสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่ง สผ. ได้จัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกทั้ง 5 ภาคส่วน โดยใช้แนวทางการคำนวณตามคู่มือ IPCC 2006 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2559 (ค.ศ. 2000 – 2016) โดยผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดย สผ. ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR) ต่อ UNFCCC เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563

บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2543 – 2559 (ค.ศ. 2000 – 2016)

หน่วย: กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq)

ปี ภาคส่วน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
(รวม LULUCF)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ไม่รวม LULUCF)
ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้
(LULUCF)
ภาคของเสีย
2000 (2543) 165,143.84 21,169.48 48,976.87 -61,960.76 10,466.94 183,796.37 245,757.14
2001 (2544) 172,958.64 22,605.87 49,934.47 -55,291.08 11,281.28 201,489.17 256,780.26
2002 (2545) 182,371.47 24,565.54 48,613.37 -45,432.78 12,813.68 222,931.44 268,364.06
2003 (2546) 191,364.15 23,250.83 52,174.05 -47,615.92 14,281.85 233,454.94 281,070.87
2004 (2547) 208,244.91 24,390.54 51,859.31 -56,126.20 14,844.36 243,212.91 299,339.11
2005 (2548) 212,381.18 26,594.33 51,335.05 -50,067.10 15,167.72 255,411.19 305,478.29
2006 (2549) 213,106.27 27,426.69 53,765.66 -52,554.99 16,188.61 257,932.24 310,487.23
2007 (2550) 219,468.05 28,887.84 57,036.76 -59,993.21 16,569.69 261,969.14 321,962.34
2008 (2551) 221,805.79 26,876.58 58,942.63 -64,299.65 17,652.74 260,978.09 325,277.74
2009 (2552) 221,442.71 26,115.58 60,997.75 -65,552.69 17,455.59 260,458.95 326,011.64
2010 (2553) 233,218.15 27,947.35 60,592.52 -61,536.88 15,778.55 275,999.69 337,536.57
2011 (2554) 229,940.75 28,794.76 61,118.83 -68,465.55 14,900.97 266,289.77 334,755.32
2012 (2555) 242,954.38 30,339.30 64,112.18 -81,384.08 11,866.89 267,888.68 349,272.75
2013 (2556) 239,327.45 29,867.98 58,939.70 -82,183.85 13,978.13 259,929.41 342,113.26
2014 (2557) 239,816.77 30,764.67 57,856.16 -103,292.72 14,237.77 239,382.64 342,675.36
2015 (2558) 242,015.74 31,068.63 52,174.30 -90,260.87 15,998.67 250,996.47 341,257.34
2016 (2559) 253,895.61 31,531.41 52,158.70 -91,134.15 16,771.89 263,223.47 354,357.61
ภาวะโลกร้อน กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองสังคมคาร์บอนต่ำ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)

ภาวะโลกร้อน กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองสังคมคาร์บอนต่ำ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายภาคส่วน

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ 253,895.61 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

Greenhouse gas source and sink categories CO2 emissions CO2 removals CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 HFCs PFCs SF6 Total
Unit GgCO2eq GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg Gg Gg Gg GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq
1. Energy 237,877.20 NO 547.39 13,684.69 7.82 2,333.72 1,344.24 5,783.28 845.68 446.45 253,895.61
1A Energy Combustion Activities 237,873.92 112.94 2,823.28 7.82 2,333.72 1,344.24 5,783.28 739.01 446.45 243,030.92
 1A1 Energy Industries 107,210.01 13.80 345.04 2.29 683.55 340.49 436.21 28.30 57.12 108,238.60
 1A2 Manufacturing Industries and Construction 48,769.80 11.51 287.65 1.61 480.89 171.01 1,238.75 21.65 347.91 49,538.34
 1A3 Transport 66,660.58 25.93 648.25 3.19 951.33 660.62 2,839.49 527.29 7.54 68,260.17
 1A4 Other Sectors 15,233.53 61.70 1,542.42 0.73 217.95 172.12 1,268.83 161.77 33.88 16,993.90
1B Fugitive Emissions from fuel 3.28 434.45 10,861.33 106.67 10,864.61
 1B1 Solid Fuels NO 22.13 553.30 NO 553.30
 1B2 Oil and Natural Gas 3.28 412.32 10,308.03 106.67 10,311.31
1C Carbon dioxide Transport and Storage NO NO
 1C1 Transport of CO2 NO NO
 1C2 Injection and Storage NO NO
 1C3 Other NO NO

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ 31,531.41 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

Greenhouse gas source and sink categories CO2 emissions CO2 removals CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 HFCs PFCs SF6 Total
Unit GgCO2eq GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg Gg Gg Gg GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq
2. Industrial Processes and Product Use 30,797.78 NO 13.09 327.39 1.61 480.03 1.21 4.51 125.34 5.63 NO NO NO 31,531.41
2A Mineral Industry 18,968.93 18,968.93
 2A1 Cement Production 17,829.34
 2A2 Lime Production 124.61
 2A3 Glass Production 217.13
 2A4b Other Uses of Soda Ash 267.09
 2A4d Other 530.76
2B Chemical Industry 11,163.22 13.09 327.39 1.61 480.03 11,970.64
2C Metal Production 296.65 NA NA 296.65
 2C1 Iron and Steel Production 296.65 NA NA
2D Non-Energy Productions from Fuels and Solvent Use 295.19 295.19
 2D1 Lubricant Use 295.19
2H Other NA 1.21 4.51 125.34 5.63
 2H1 Pulp and Paper Industry 1.21 4.51 2.98 5.63
 2H2 Food and Beverages Industry 122.36

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคเกษตร ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ 52,158.70 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

Greenhouse gas source and sink categories CO2 emissions CO2 removals CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 HFCs PFCs SF6 Total
Unit GgCO2eq GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg Gg Gg Gg GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq
3. Agriculture 1,546.94 1,513.66 37,841.44 42.85 12,770.32 36.87 1,356.80 52,158.70
3A Enteric Fementation 339.12 8,477.89 8,477.89
3B Manure Management 69.14 1,728.55 1.59 472.92 2,201.47
3C Field Burning of Agricultural Residues NA 39.82 995.48 1.03 307.64 36.87 1,356.80 1,303.12
3D Liming 29.92 29.92
3E Urea Fertilization 1,517.01 1,517.01
3F Direct N2O Emission from Managed Soils 28.28 8,425.98 8,425.98
3G Indirect N2O Emission from Managed Soils 10.23 3,047.94 3,047.94
3H Indirect N2O Emission from Manure Management 1.73 515.84 515.84
3I Rice Cultivation 1,065.58 26,639.52 26,639.52

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ -91,134.15 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

Greenhouse gas source and sink categories CO2 emissions CO2 removals CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 HFCs PFCs SF6 Total
Unit GgCO2eq GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg Gg Gg Gg GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq
4. Land Use, Land-Use Change and Forestry 52,015.55 -143,427.09 7.15 178.74 0.21 62.67 1.69 109.34 NO NO NO NO NO -91,134.15
4A Forest Land Remaining Forest Land 16,467.91 -41,585.56 NO NO NO NO NO NO NO NO NO -25,117.65
4B Cropland Remaining Cropland 28,383.57 -101,841.53 NO NO NO NO NO NO NO NO NO -73,457.96
4C Land Converted to Cropland 7,100.54 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 7,100.54
4D Land Converted to Other Land 99.53 NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 99.53
4E Biomass Burning NO NO 7.15 178.74 0.21 62.67 1.69 109.34 NO NO NO NO NO 241.40
 4E1 Biomass Burning (Forest Land) NO NO 0.88 22.01 0.03 7.72 0.21 13.46 NO NO NO NO NO 29.72
 4E2 Biomass Burning (Cropland) NO NO 6.20 154.94 0.18 54.32 1.46 94.79 NO NO NO NO NO 209.27
 4E3 Biomass Burning (Other Land) NO NO 0.07 1.79 0.00 0.63 0.02 1.09 NO NO NO NO NO 2.41

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคของเสีย ปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เท่ากับ 16,771.89 กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GgCO2eq) โดยสามารถจำแนกปริมาณการปล่อยรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

Greenhouse gas source and sink categories CO2 emissions CO2 removals CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2 HFCs PFCs SF6 Total
Unit GgCO2eq GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg GgCO2eq Gg Gg Gg Gg GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq GgCO2eq
5. Waste 233.99 631.00 15,775.01 2.56 762.89 NO/NA NO/NA NA NA 16,771.89
5A Solid Waste Disposal 325.59 8,139.72 NA 8,139.72
 5A1 Managed Waste Disposal Sites 194.97 4,874.26 NA
 5A2 Unmanaged Waste Disposal Sites 130.62 3,265.46 NA
5B Biological Treatment of Solid Waste 1.61 40.19 0.13 37.53 NO NA 77.72
5C Incineration and Open Burning of Waste 233.99 0.004 0.09 0.03 10.13 NA NA NA NA 244.21
 5C1 Waste Incineration 233.99 0.004 0.009 0.03 10.13 NA NA NA NA
5D Wastewater Treatment and Discharge 303.80 7,595.01 2.40 715.23 NO NO NA 8,310.24
 5D1 Domestic Wastewater and Discharge 75.64 1,891.08 2.40 715.23 NO NO NA
 5D2 Industrial Wastewater and Discharge 228.16 5,703.93 NO NO NA
(Visited 6,627 times, 13 visits today)