เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NAMAs)

เป้าหมาย การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศไทย (NAMAs) ในตัวเลขศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ในช่วงระหว่างร้อยละ 7 – 20 (73 – 367 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ในภาคพลังงาน และสาขาขนส่ง ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยเทียบเคียงกับกรณีพื้นฐาน (BAU) ที่ใช้ปี ค.ศ. 2005 เป็นปีตั้งต้น โดยได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557

NAMAs CO2 Countermeasures CO2 reduction in 2020 (kt-CO2)
Domestically Supported NAMAs RE Power (MAC) 2,568
EE Large Industries (MAC < 10$/t-CO2) 4,762
Building Codes (Large buildings) 5,909
Transport/Ethanol (AEDP 2012) 5,069
Transport/Biodiesel 1st Gen (AEDP 2012) 5,022
Sub-total 23,330 kt-CO2 (7%)
Internationally

Supported NAMAs

RE Power (MAC > 10$/t-CO2 plus AEDP) 13,456
EE Large Industries (MAC > 10$/t-CO2) 9,743
Transport/Biodiesel 2nd Gen (AEDP) 14,459
Environmental Sustainable Transport 12,000
Sub-total 49,658 kt-CO2 (13%)
Total Domestic and Supported NAMAs 72,988 kt-CO2 (20%)
Total emissions in 2005 192,724 kt-CO2
Total emissions in BAU 2020 367,437 kt-CO2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชพ.)

ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ปัจจุบันประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 51.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 14.09 (ข้อมูลจากรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2560) และอยู่ระหว่างการศึกษามาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 7-20 (73 – 367 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

การมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 (Nationally Determined Contribution: NDC)

เป้าหมาย ประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 30 จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. 2573 (222 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ระดับของการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงกลไกการสนับสนุนทางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเงิน และการเสริมสร้างศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ ภายใต้กรอบข้อตกลงใหม่ ภายใต้ UNFCCC

อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ลำดับ สาขา ศักยภาพ
(
Mt-Co2e)
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน กลุ่มเป้าหมาย แผน/การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศักยภาพรวม ณ ปี พ.ศ.2573 เท่ากับ 115.6 ล้านตันคาร์บอนไดออไซด์เทียบเท่า
สาขาพลังงานและขนส่ง ศักยภาพรวม ณ ปี พ.ศ.2573 เท่ากับ 113 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt-Co2e)
การผลิตไฟฟ้า 24
1 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า 6 กฝผ. สนพ. สกพ. สผ. อบก. ผู้ผลิตไฟฟ้า -PDP2015
2 มาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 18 พพ. กฝผ. กฟภ. กฟน. สนพ. สกพ.

สศก. อปท.

คพ. สผ. อบก.

ผู้ผลิตไฟฟ้า -AED2015

-PDP2015

การใช้พลังงานในครัวเรือน 4
3 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในครัวเรือน 4 พพ. กฟผ. สมอ. สส. สผ. อบก. ครัวเรือน -EEP2015
4 มาตรการใช้พลังงานทดแทนในครัวเรือน พพ. กฟผ. สมอ. สส. สผ. อบก. ครัวเรือน -AEDP2015
การใช้พลังงานในอาคารเชิงพาณิชย์ (รวมอาคารรัฐ) 1
5 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร 1 พพ. สมอ. สส. สผ. อบก. สถานประกอบการ/อาคารรัฐ -EEP2015
การใช้พลังงานในอุตสาหกรรม 43
6 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม 11 พพ. กรอ. กนอ. สผ. อบก. ผู้ประกอบการเอกชน -EEP2015

-โครงการ RAC NAMA

7 มาตรการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรม 32 พพ. กรอ.สศก. สผ. อบก. ผู้ประกอบการเอกชน -AEDP2015
การคมนาคมขนส่ง 41
8 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการคมนาคมขนส่ง 31 สนพ. สมอ. สนข. รฟท. สผ. อบก. กทม. หน่วยงานในสังกัด คค. ผู้ผลิต/ผู้เดินทาง/ระบบขนส่งทางบก น้ำ และอากาศ/ประชาชน -EEP2015

-แผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนฯ

9 มาตรการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับยานพาหนะ 10 พพ. สนข. สผ. อบก. ผู้ผลิต/ผู้ใช้รถยนต์ -AED2015
สาขาการจัดการของเสีย ศักยภาพรวม ณ ปี พ.ศ.2573 เท่ากับ 2.0 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt-Co2e)
การจัดการขยะ 1.3
10 มาตรการลดปริมาณขยะ (เช่น การลดอัตราการเกิดขยะการเพิ่มการรีไซเคิลและการนำขยะมาใช้ประโยชน์ เป้นต้น) 1.3 อปท. สถ. กทม. คพ. สส. สผ. อบก. บ้านเรือน/ชุมชน -แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

-แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

-แผนการจัดการมลพิษ

การจัดการน้ำเสีย 0.7
11 มาตรการเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยการนำก๊าซมีเทนกลับมาใช้ประโยชน์ 0.7 กนอ. กรอ. พพ. คพ. สผ. อบก. อุตสาหกรรม -AEDP2015

-PDP2015

12 มาตรการจดการน้ำเสียอุตสาหกรรมอื่นๆ กรอ. สผ. อบก. อุตสาหกรรม -การดำเนินงานตามการส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดของ กรอ.
13 มาตรการจัดการน้ำเสียชุมชน อจน. กทม. อปท. คพ. สถ. สผ. อบก. บ้านเรือน/ชุมชน -แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2559-2564

-แผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2566

-แผนจัดการมลพิษ

สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ศักยภาพรวม ณ ปี พ.ศ.2573 เท่ากับ 0.6 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt-Co2e)
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 0.6
14 มาตรการทดแทนปูนเม็ด 0.3 กรอ. สมอ. สผ. อบก. สภาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง
15 มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารทำความเย็น 0.3 กรอ. สผ. พพ. อบก. ผู้ผลิต/ผู้ใช้สารทำความเย็น -พิธีสารมอลทรีออล

-โครงการ RAC NAMA

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

ผลการดำเนินงานปัจจุบัน

  • 1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบต่อแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation 2021 – 2030) และมอบหมายให้ สผ. จัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่นำทางฯ เพื่อสนับสนุนศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยงานโดยครอบคลุมข้อจำกัด ความต้องการด้านการสนับสนุน และระบบ/กรอบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของมาตรการต่างๆ
  • 2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 รายสาขา (สาขาพลังงาน สาขาขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการของเสียชุมชน) ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามข้อสังเกตของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ 1) เพิ่มการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม หรือการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ต่อการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาต่างๆ รวมทั้งควรพิจารณา การกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2) ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก รายมาตรการ/รายสาขา และควรกำหนดตัวชี้วัดร่วมไว้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งรวบรวมแผนงาน/โครงการ ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ผลการดำเนินงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 รายสาขา (สาขาพลังงาน สาขาขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการของเสียชุมชน) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี