ระบบ TGEIS

ระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
เหตุผลและความจำเป็นในการทำระบบ TGEIS
ประเทศไทยมีภารกิจที่ต้องจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial update report) ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำราบงานมีประสิทธิภาพและตามทันกำหนดเวลา ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกให้รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น
การคำนวณก๊าซเรือนกระจกเดิม
การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแบบเดิมทีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ การคำนวนและประเมินผลผ่านวิธีการต่างๆที่ยุ่งยากซับซ้อนใช้เอกสารจำนวนมาก สูญเสียเวลาและบุคลากร
TGEIS
  • ออกแบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
  • สามารถประมวลผลการประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกพร้อมจัดแสดงผลในรูปแบบกราฟฟิกและตารางที่มีความสวยงามพร้อมใช้งาน
  • ช่วยให้การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดเวลารวมทั้งถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

กรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานออสเตรเลีย (Australia Department of the Environment and Energy : DoEE) ได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาระบบ TGEIS ในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี (Biennial update report) เพื่อเสนอให้กับ UNFCCC โดยลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ในการให้การสนับสนุนงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ TGEIS

ระบบสารสนเทศการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand Greenhouse Gas Emissions Inventory System : TGEIS )

เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกทั้งเป็นมาตรฐานสากลคุณสมบัติของระบบ TGEIS : เป็นระบบปิดและใช้งานผ่าน Intranet Web Base ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล

ขั้นตอนการทำงานของระบบ TGEIS : แสดงผลการรายงานตามรูปแบบการรายงานผลของ IPCC สามารถแสดงผลการประเมินได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ สามารถแสดงผลเป็นตารางและกราฟฟิก

ประโยชน์ของระบบ TGEIS ช่วยทำให้มีฐานข้อมูลกลางของประเทศในการประเมินและจัดเก็บข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ สามารถแสดผลเป็นตาราง กราฟฟิก เพื่อนำไปใช้ประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี

คุณสมบัติของระบบ TGEIS
1. ผู้ใช้งานระบบสามารถอัพโหลดหรือนำเข้าข้อมูล Data Entry template (DET) ซึ่งมีการออกแบบ DET ทั้งสิ้น 5 ภาคส่วนที่จะประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. ระบบจะประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมและค่าสัมประสิทธิ์จาก DET ที่นำเข้าระบบ โดยจะคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ 2006 IPCC
3. ระบบได้ถูออกแบบให้นำเสนอข้อมูลและผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบตารางและกราฟ
4. ระบบออกแบบให้สามารถเลือกดูชุดข้อมูล (Query) ผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปี รายสาขา รายก๊าซ รายภูมิภาค และระดับประเทศ
ขั้นตอนการทำงานของระบบ TGEIS
1. LOG IN: ผู้ใช้งาน log-in เข้าสู่ระบบ http://tgeis.onep.go.th
2. Manage Inventory: กำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของ UNFCCC
3. Manage DET: เป็นขั้นตอนในการ download ชุดข้อมูล DET มาปรับปรุงใหม่ การ upload ชุดข้อมูลเข้าระบบและให้การรับรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินต่อไป
ประโยชน์ของระบบ TGEIS
  • ระบบจะนำเสนอผลการคำนวณในลักษณะของ web application โดยจะนำเสนอในรูปแบบตารางและกราฟตามที่ผู้ใช้ต้องการ
  • สามารถค้นหาข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Dynamic และแสดงรูปแบบการรายงานผลตามคู่มือของ IPCC
  • ระบบสามารถสร้างรายงานตามความต้องการของผู้ใช้โดยสามารถส่งออกในรูปแบบ Excel sheet หรือ PDF file ได้
    • ระบบสามารถคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือ 2006 IPCC และเก็บผลการคำนวณในฐานข้อมูล พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณหากมีการยกระดับ Tier ที่สูงขึ้นได้
    • สำนักงานฯจะพัฒนา Web application สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่จัดเก็บในระบบ TGEIS เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปงสภาพภูมิอากาศในอนาคต