องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ

กองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสนับสนุนทางการเงิน