เครื่องมือและกลไก

เครื่องมือและกลไก

ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และพิธีสารโตเกียว (Kyoto Protocol: KP) เมื่อปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2545 ตามลำดับ รวมทั้งมีการจัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 ขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นกรอบแนวทางในระยะยาวในการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรอบในเชิงนโยบาย (Policy Framework) ที่จะนำไปสู่การสร้างกลไกและเครื่องมือเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องมือ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และกลไกทางการเงินที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

  • วิเคราะห์และจัดทำมาตรการ เครื่องมือ รวมทั้งกลไกของประเทศ ทั้งเชิงกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • วิเคราะห์และจัดทำมาตรการ เครื่องมือ รวมทั้งกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณและการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
  • จัดทำและเสนอแนะกรอบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ จากกลไกความร่วมมือภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
  • ประสานและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการ เครื่องมือ และกลไกภายในประเทศและระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ปฏิบัติหน้าที่หน่วยประสานงานหลักแห่งชาติ (National Designated Authority: NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจ (Designated Authority: DA) สำหรับกลไกการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย