กองทุนภูมิอากาศสีเขียว

โครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการดำเนินงานของกองทุน Green Climate Fund ระยะที่สอง – การขยายความพร้อมในการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
ความเป็นมา
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของกองทุน GCF (National Designated Authority: NDA) ของประเทศไทย ร่วมกับสำนักเลขาธิการกองทุน GCF และกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ) ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการดำเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 และสิ้นสุดไปในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญของโครงการฯ ได้แก่
  • 1. การเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานของกองทุน GCF ให้กับ สผ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทและหน้าที่ในฐานะหน่วยประสานงานหลักของกองทุน GCF ของประเทศ
  • 2. การจัดทำขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน GCF (No-Objection Procedures for GCF Climate Change Projects in Thailand) หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (No-Objection Criteria) และกรอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (Thailand Country Programme: TCP) ซึ่งระบุประเด็นสำคัญและความต้องการของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • 3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุน GCF สู่สาธารณะ
เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานโครงการฯระยะที่ 1 สผ. ร่วมกับสำนักเลขาธิการกองทุน GCF และกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ผ่าน GIZ ดำเนินโครงการสนับสนุนการเตรียมพร้อมในการดำเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศไทย ระยะที่ 2 มีระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 2 ปี โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อขยายความพร้อมในการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศ
วัตถุประสงค์
  • สผ. ได้รับข้อมูลที่จำเป็น เช่น บทวิเคราะห์ภาพรวมด้านการเงินในประเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โอกาสและอุปสรรคในการลงทุนด้านภูมิอากาศ และข่องทาง ในการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
  • การสนับสนุนหน่วยงานในประเทศในการขอเข้ารับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ (Direct Access Entity: DAE)
  • การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน GCF รวมทั้งกำหนดลำดับความสำคัญรายสาขาและกลไกในการเข้าถึงเงินทุน
  • การเสริมสร้างความตระหนักของภาคเอกชน ให้ทราบถึงโอกาส และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมกับกองทุน GCF
แนวทางการดำเนินโครงการ
โครงการฯช่วยเสริมสร้างศักยภาพของสผ. ในการดึงภาคเอกชน เช่น ในภาคการธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารของรัฐและธนาคารพาณิชย์ในประเทศ กระทรวงการคลังและหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุน GCF ในประเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานของ สผ. นั้น โครงการฯ สนับสนุนการประเมินหาโครงการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับประเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของหน่วยประสานงานหลัก ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนประสานกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม นอกจากนี้โครงการฯ ยังสนับสนุนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการขอรับการรับรองเป็นหน่วยงานปฏิบัติการระดับชาติ
แหล่งทุน/ระยะเวลาโครงการ
กองทุน Green Climate Fund และกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) /มีนาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://gcf.onep.go.th/th/
(Visited 286 times, 1 visits today)